HYDROPLAST
               
 
 
   

混合

工 藝 技 術 
編 制
 

HYDROPLAST 的長處在於可以完全掌控由設計製造到客戶服務的一貫產品控管,
我們選擇最適切及高優質的原材料以及與最穩定可靠的材料供應商合作來成就HYDROPLAST 的最佳品質.

 

organizzazione
 
HYDROPLAST 全球市場 國 際 認 證
 
 
   
 
Hydroplast srl - Via Novara, 46 – 28019 Suno (NO) Italy - Cod. Fisc./Part. Iva 01154080038